Ծառայության օգտագործման պայմաններ

 

Ի գիտություն ֆիքսված համացանցի ծառայության բաժանորդների, «Ղարաբաղ Տելեկոմ» ՓԲԸ-ն տեղեկացնում է, որ բոլոր այն բաժանորդները, որոնց համացանցի ծառայությունը կանջատվի պարտքի դիմաց, կանցնեն վճարման կանխավճարային համակարգի:

Մեկ ամսվա պարտքի առկայության դեպքում բաժանորդը կանխավճարային համակարգի կանցնի պարտքը մարելուց և համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո՝ պարտքի դիմաց համացանցի ծառայության հետագա առաջին անջատման պահից:
 
Պարտքի դիմաց երկու ամիս և ավելի ժամկետով անջատված համացանցի ծառայության դեպքում, բաժանորդը կանխավճարային համակարգի կանցնի պարտքը մարելու և/կամ համաձայնագիրը ստորագրելու պահից:
 
Պարտքը մարելու համար բաժանորդը պարտավորված կլինի անձնագրով ներկայանալ Ղարաբաղ Տելեկոմի ցանկացած սպասարկման կենտրոն և/կամ կնքել համապատասխան համաձայնագիր:
 
Եթե բաժանորդի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի ներկայությունը հարգելի պատճառներով անհնար է, համաձայնագիրը կարող է ստորագրել համացանցի ծառայության մատուցման հասցեով գրանցված կամ բնակվող անձը:

 

  • Ծառայությունները կարող են վատթարանալ, ընդհատվել կամ ուղեկցվել խանգարումներով կապված տեղանքի առանձնահատկությունների, օդերևութաբանական պայմանների հետ Օպերատորից անկախ և վերջինիս մեղքը բացառող այլ պատճառով:
  • Մատուցվող ծառայությունների արագությունը կախված է տարածքի ռելիեֆից, օգտագործվող սարքի տեխնիկական հնարավորություններից և այլ արտաքին գործոններից:
  • Ծառայությունները Օպերատորի կողմից մատուցվում են շուրջօրյա, առանց ընդմիջումների, բացառությամբ վերանորոգման և/կամ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներով և/կամ վթարով և/կամ ֆորս-մաժորով պայմանավորված ընդմիջումների:
  • Համաձայնագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է սույն համաձայնագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են` երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը: